Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн газар

Бидний тухай

И-Монгол академи нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны тогтоолын дагуу 2022 онд үүсгэн байгуулагдсан Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар юм.

Бид юу хийдэг вэ?

Зөвлөгөө

Төрийн үйл ажиллагааг оновчилж, цахимжуулах боломжийн талаарх судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Хөгжүүлэлт

Төрөөс баримтлах бодлого, чиглэл, шийдвэр болон төрийн байгууллагын захиалгын дагуу мэдээллийн систем, программ хангамжийг хөгжүүлэх

Интеграц

Төр, хувийн хэвшлийн дундын мэдээлэл солилцооны систем /ХУР/, түүнийг дэмжих дэд системүүдийг зохион байгуулах, хөгжүүлэх

Судалгаа

Төрийн үйл ажиллагааг оновчилж, цахимжуулах боломжийн талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, бодлогын даалгавар боловсруулах

Сургалт

Мэдээллийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах

Найдвартай байдал

Хариуцсан мэдээллийн системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, ашиглалт, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, төрийн бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

Бид юу хийдэг вэ?

Төрөөс баримтлах бодлого, чиглэл, шийдвэр болон төрийн байгууллагын захиалгын дагуу мэдээллийн систем, программ хангамжийг хөгжүүлэх;

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн хэрэглэгчид болох иргэн, хуулийн этгээдэд утас, цахим болон биечлэн заавар, зөвлөгөө өгөх

Мэдээллийн технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтын агуулга боловсруулах, сургалт зохион байгуулах,

Хариуцсан мэдээллийн системийн нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлт, ашиглалт, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, төрийн бусад байгууллагатай хамтран ажиллах;

Төрийн тодорхой салбар, байгууллага, үйл ажиллагааг оновчилж, судалгаа, шинжилгээ хийх, зөвлөх, бодлогын даалгавар боловсруулах;

Төр, хувийн хэвшлийн дундын мэдээлэл солилцооны систем /ХУР/, түүнийг дэмжих дэд системүүдийг зохион байгуулах, хөгжүүлэх;

Хариуцаж ажилладаг системүүд

“И-Монгол академи” УТҮГ нь төрийн үйлчилгээний томоохон системүүд болох танилт нэвтрэлтийн “ДАН”, төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР”, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн “E-Mongolia”, төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн “Албан бичиг солилцооны систем”, цахим гарын үсгийн “Тоон гарын үсэг”, иргэний мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулсан тохиолдолд иргэдэд мэдэгдэл хүргэдэг “Notication” зэрэг системүүдийн сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагаа