About us

E-Mongolia Academy

E-Mongolia Academy - A state owned enterprise was established in according to the Resolution

 #283 of Government of Mongolia and the operation has been started since January 2022.

Mission

In order to become “E-Nation”, to implement comprehensive measures for supporting the e-transition of the government and digitalizing the government services and activities by introducing advanced technologies and international best practices. 

Activities

Consulting

Optimize the certain sectors, organizations and activities of the government and provide consulting services.

Development

Develop an information systems and software in accordance with government policies and request of public organizations.

Integration

Organize and develop public-private information exchange system (ХУР) and its support subsystems

Training

Develop training content and organize training course in terms of improving training skills.

Reliability

Ensure the proper operation such as adaption, development, and usage of the information system, and cooperate with other public organizations

Стратегийн зорилт

Инновац үйлдвэрлэл

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, шуудан, өргөн нэвтрүүлэг, радио давтамж, сансрын технологи, кибер аюулгүй байдлыг хангах хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам, урт болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах, шаардагдах судалгаа шинжилгээ хийх, хөгжлийн бодлогын уялдааг хангах, бодлогын удирдамжаар хангах

Partners

Хүний нөөцийн удирдлагын шилдэг арга барилыг хэрэглэх, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах замаар яамны аппаратыг цомхон, чадварлаг болгон өөрчлөн хөгжүүлэх, сайдын эрхлэх ажлын хүрээний үйл ажиллагаанд Засгийн газраас төсөвлөсөн хөрөнгө, нөөцийг хуваарилан зохицуулах, хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын санхүүг эрхлэх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

Төсөл хөтөлбөр

Харилцаа холбоо, радио давтамж, хиймэл дагуул, шуудан, өргөн нэвтрүүлэг, сансрын технологийн орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нутагшуулах, төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Аюулгүй байдал

Кибер аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг нэгдсэн бодлого төлөвлөлтөөр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

E-governance

Мэдээллийн технологи, цахим засаглал болон нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц, инновац, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхтэй холбоотой хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

Нээлттэй мэдээлэл

Салбарын стратегийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангуулах, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж өгөх

Organizational structure