ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

ᠨᠢᠭᠡᠴᠡᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠨᠡᠷᠡᠢ ᠮᠡᠶᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯᠪᠠᠪᠤᠦᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠨᠠᠷᠠᠨmyagmarnaran@ema.gov.mn
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠯᠥᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠨᠢᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠡᠭ  ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠤᠯᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠤᠯᠡmukhzul@ema.gov.mn
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠalimaa@ema.gov.mn
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠩᠵᠡᠮ᠎ᠠyanjmaa@ema.gov.mn
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠠᠰᠠᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠰᠤᠶᠤᠯmandakhsoyol@ema.gov.mn
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩamgalan@ema.gov.mn
᠑᠐ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠴᠢᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯnarangerel@ema.gov.mn
᠑᠑ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠢᠷᠪᠠᠴᠣᠭᠲᠤ-᠎ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠdelgermaa.ts@ema.gov.mn
᠑᠒ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠯᠦᠮᠪᠦᠡᠭ  ᠦᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
᠑᠓ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ
᠑᠔ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢkhasherdene.e@ema.gov.mn
᠑᠕ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠵᠤᠯᠡ
᠑᠖ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠠᠪᠵᠦᠡbayanjavzan@ema.gov.mn
᠑᠗ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳsuvd@ema.gov.mn
᠑᠘ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠦᠨchingun@ema.gov.mn
᠑᠙ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠmunkhtuya@ema.gov.mn
᠒᠐ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠVvriintuya@ema.gov.mn
᠒᠑ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ
᠒᠒ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷbuyandelger@ema.gov.mn
᠒᠓ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢe.muugii0131@gmail.com
᠒᠔ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠzolzaya.m@ema.gov.mn
᠒᠕ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠴᠣᠭᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨSaikhаn@gmail.com
᠒᠖ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨSaran@ema.gov.mn
᠒᠗ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠦᠦᠡariunbold@ema.gov.mn
᠒᠘ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠡᠳᠦ naranbat@ema.gov.mn
᠒᠙ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠡᠩ ᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯundral@ema.gov.mn
᠓᠐ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠦᠮᠠᠨᠳᠦᠬᠤbatmandakh@ema.gov.mn
᠓᠑ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠯᠥᠭᠡᠨdulguun.kh@ema.gov.mn
᠓᠒ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨᠧᠷᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠵᠣᠷᠢᠭbaatarzorig@ema.gov.mn
᠓᠓ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠳᠦᠬᠤzayamandakh@ema.gov.mn
᠓᠔ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠯᠦᠩᠳᠡᠡᠵᠠᠮᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢkhash-erdene@ema.gov.mn
᠓᠕ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠴᠢᠩᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ
ᠴᠢᠩᠭᠦᠨ
᠓᠖ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩmyagmarsuren@ema.gov.mn
᠓᠗ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠣᠶᠢᠳᠣᠪᠵᠠᠮᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩotgonsuren@ema.gov.mn
᠓᠘ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯtuvshinjargal@ema.gov.mn
᠓᠙ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷganbaatar@ema.gov.mn
᠔᠐ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠦenkhmend@ema.gov.mn
᠔᠑ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠰᠬᠦᠪᠠᠶᠠᠷusukhbayar@ema.gov.mn
᠔᠒ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ  ᠴᠡᠸᠡᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩtseveensuren@ema.gov.mn
᠔᠓ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠷᠢᠩbattseren@ema.gov.mn
᠔᠔ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠbolormaa@ema.gov.mn
᠔᠕ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠦ᠋ᠷᠦbuyantur@ema.gov.mn
᠔᠖ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤbataa.tsets@gmail.com
᠔᠗ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭtsetsenbileg@ema.gov.mn
᠔᠘ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠡᠩᠬᠡᠸᠴᠢᠷenkh-ochir@ema.gov.mn
᠕᠐ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠣᠳᠣmunkhod@ema.gov.mn
᠕᠑ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠦᠷᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ-ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤulziiorshikh@ema.gov.mn
᠕᠒ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠳᠮᠠᠨᠢᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤdavaasambuu@ema.gov.mn
᠕᠓ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢugudei@ema.gov.mn
᠕᠔ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯbyambademberel@ema.gov.mn
᠕᠕ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢnomin-erdene@ema.gov.mn
᠕᠖ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨᠧᠷᠪᠠᠲᠤᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠮᠠᠩᠨᠠᠢgaridmagnai@ema.gov.mn
᠕᠗ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳ᠋ᠢᠽᠠᠶᠢᠨᠧᠷᠳᠠᠯᠾᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷsainbayar@ema.gov.mn
᠕᠘ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩbayasgalan.b@ema.gov.mn
᠕᠙ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠳᠢzandaraabaidi@ema.gov.mn
᠖᠐ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠠᠯᠵᠠᠬᠤᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ
erdenetsetseg@ema.gov.mn
᠖᠑ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠡᠩᠬᠡᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠨᠭᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠰᠢTsendayush@ema.gov.mn
᠖᠒ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠪᠠᠲᠤᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷerdenebayar@ema.gov.mn
᠖᠓ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠭᠣᠩᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ
ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
munkherdene@ema.gov.mn
᠖᠔ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠮᠢᠨᠭᠡᠷᠡᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩAmgalan.g@ema.gov.mn
᠖᠕ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠭᠠᠨᠭᠲᠡᠭᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠵᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
᠖᠖ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨtemuulen@ema.gov.mn
᠖᠗ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠲᠤᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭgereltsetseg@ema.gov.mn
᠖᠘ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨᠪᠠᠳᠤ
᠖᠙ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠠᠳᠮᠢᠨᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨbilguun@ema.gov.mn
᠗᠐ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠠᠳᠮᠢᠨᠪᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠷᠢᠩbattseren.b@ema.gov.mn
᠗᠑ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠬᠠᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠮᠠᠩᠯᠠᠢenkhmanlai@ema.gov.mn
᠗᠒ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠦᠴᠢᠮᠡᠭbatchimeg@ema.gov.mn
᠗᠓ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠵᠤᠯᠠbatzul@ema.gov.mn
᠗᠔ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠴᠣᠭᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ
ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
munkhsaikhan.ts@ema.gov.mn
᠗᠕ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷTuguldur@ema.gov.mn
᠗᠖ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰᠲᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠨ
᠗᠗ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰᠲᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ
᠗᠘ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰᠲᠪᠠᠲᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠmunkhtulga@ema.gov.mn
᠗᠙ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰᠲᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠵᠢᠷᠭᠠᠯkhishigjargal@ema.gov.mn
᠘᠐ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠠᠨᠠᠯᠢᠰᠲᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠨᠢᠮ᠎ᠠbudnyam@ema.gov.mn
᠘᠑ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ-ᠡᠷᠳᠡᠮgunerdem@ema.gov.mn
᠘᠒ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠbuyanzaya@ema.gov.mn
᠘᠓ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠪᠠᠲᠦ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
᠘᠔ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠪᠠᠲᠦᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ-ᠠᠮᠤᠷenkh-amar@ema.gov.mn
᠘᠕ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ
᠘᠖ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠰᠦᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭaltantsetseg@ema.gov.mn
᠘᠗ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
khishigdelger@ema.gov.mn
᠘᠘ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠰᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
᠘᠙ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠠᠲᠤᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯmunkhgerel@ema.gov.mn
᠙᠐ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠸᠠ
᠙᠑ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩdulamsuren@ema.gov.mn
᠙᠒ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠲᠥᠷᠥᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠤᠯᠠenkhtuul@ema.gov.mn
᠙᠓ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠸᠠᠩᠭᠤᠨᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠲᠤᠸᠴᠢᠷlut-ochir@ema.gov.mn
᠙᠔ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠭᠦᠩᠭᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ
᠙᠕ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩᠴᠡᠴᠡᠭTaivantsetseg@ema.gov.mn
᠙᠖ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠨonon@ema.gov.mn
᠙᠗ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠠᠳ᠋ᠢᠶᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠵᠣᠯᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠzolzaya@ema.gov.mn
᠙᠘ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭbuyankhishig@ema.gov.mn
᠙᠙ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠰᠡᠳᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠbolortulga@ema.gov.mn
᠑᠐᠐ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠭᠠᠨᠭᠲᠡᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠯᠵᠢᠷᠭᠠᠯzoljargal.g@ema.gov.mn
᠑᠐᠑ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠩᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠳᠡᠯᠭᠡᠷBatdelger@ema.gov.mn
᠑᠐᠒ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠠᠭᠳᠤᠭdorjjagdag@ema.gov.mn
᠑᠐᠓ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨbilguun.o@ema.gov.mn